default_mobilelogo

animate dierenartsassistente


Algemene voorwaarden

Partijen komen overeen als volgt :

1. ALGEMENE BEPALINGEN

 • De hierna vermelde voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door Ani - Mate en de klant is vastgelegd en ondertekend.
 • Ani – Mate behoudt zich ten allen tijde het recht voor een opdracht te weigeren.

2. VERBINTENISSEN VAN ANI - MATE

 • Ani – Mate verplicht zicht tot dagelijkse verzorging van de huisdieren (eten geven, water verversen, medicatie geven indien nodig, bak proper maken, spelen en knuffelen)
 • Ani – Mate zal zeer zorgvuldig met de huissleutels van de klant omgaan (niet dupliceren, niet voorzien van gegevens klant, zorgvuldig bewaren). Ani - Mate retourneert de huissleutels ten allen tijde op eerste verzoek van de klant. Na afloop van de opdracht, zal de huissleutel worden geretourneerd aan de klant, tenzij anders is overeengekomen. Van verlies of diefstal van de huissleutel zal de klant onverwijld in kennis worden gesteld. Ani – Mate is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan (te denken valt aan ontvreemding van eigendommen uit huis door oneigenlijke verkrijging van toegang tot de woning).
 • Ani – Mate zal bij vaststelling van ziekte/ongeval van huisdieren eerst contact opnemen met de klant of contactpersoon voor overleg. Indien er, na herhaalde pogingen, geen contact tot stand komt, is Ani – Mate gerechtigd naar eigen inzicht te handelen. In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal Ani – Mate zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen en bezoeken indien nodig. Contact met de opdrachtgever zal dan achteraf plaatsvinden. Kosten van zowel de dierenarts als Ani - Mate zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdracht is eerst teneinde nadat Ani - Mate een thuiskomstbericht (telefonisch, per sms of e-mail) heeft ontvangen van de klant. Zonder bericht wordt de opdracht voortgezet. De daarvoor verschuldigde vergoeding dient achteraf door de klant te worden voldaan.
 • In geval Ani - Mate door onvoorziene omstandigheden (ziekte of calamiteit) niet in staat is de toekomstige opdracht uit te voeren, zal Ani – Mate in overleg treden met de klant of de opdracht door Ani - Mate wordt overgedragen zal worden aan een betrouwbare vervanger. Indien de klant hiermee niet akkoord gaat en zelf een andere oplossing zoekt, heeft hij het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 • Het dier wordt met de grootste mogelijke zorg behandeld door Ani-Mate.
 • De diensten “uitlaatservice” en “dierenoppas” worden bepaald door de inschrijvingsovereenkomst, dewelke integraal deel uitmaken van deze overeenkomst en als bijlage worden gevoegd.
 • Ani-Mate respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal ten alle tijden deze promoten en aanklagen indien ze niet opgevolgd worden.
 • Ani-Mate werkt onder een positieve en holistische manier met dieren.
 • Bij een uitlaatservice zal Ani-Mate het dier zo netjes mogelijk thuis brengen, de klant dient een propere handdoek klaar te om het dier proper en droog te maken.

3. VERBINTENISSEN VAN DE KLANT

 • De klant vult het inschrijvingsovereenkomst oprecht en waarheidsgetrouw in.
 • Wanneer de klant foutieve informatie verstrekt, is de klant verantwoordelijk voor de daaruit voortkomende schade.
 • De klant verzekert het dier tegen alle mogelijke risico’s.
 • De klant zorgt ervoor dat de diensten door Ani-Mate kunnen uitgevoerd worden zoals voorzien op het inschrijvingsovereenkomst(en). De klant zorgt ervoor dat het dier op de juiste tijd op de afgesproken plaats is, dit op een zodanige manier dat de dienst kan verleend worden.
 • De klant voorziet alle benodigdheden om de oppastaak goed te kunnen volbrengen. (Eten, medicatie, kattenbakvulling, kuisproducten/stofzuiger, afvalzakjes...) Indien er iets te kort is dan zijn deze extra kosten steeds voor de klant en worden deze na de oppas verrekend. We houden steeds het kasticket bij als bewijs.
 • Het paspoort van het dier moet op een zichtbare plaats aanwezig zijn in de woning
 • Zowel de woning als de dieren moeten in goede en gezonde staat verkeren bij aanvang van de oppas. Dit wil zeggen dat de dieren moeten gehouden worden volgens de wettelijke normen. Ook moeten de dieren hun verplichte vaccinaties, ontwormingen en ontvlooiingen krijgen.
 • Indien er een derde persoon aanwezig zal zijn tijdens de oppastaak, dient de klant deze op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de oppas, alsook dient de eigenaar de oppas op de hoogte te brengen dat er een derde persoon aanwezig zal zijn. Dit kunnen familieleden, vrienden, poetsvrouw,... zijn.
 • Bij een reservering voor dierenoppas of uitlaatservice brengt de klant bij ziekte of loopsheid van het dier zo vlug mogelijk Ani-Mate op de hoogte.

4. ANNULERING OVEREENKOMST

 • De klant kan de opdracht tot 14 dagen na de dag van reservering kosteloos geannuleerd worden. Bij een latere annulering is tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht 50 % van het totaalbedrag verschuldigd.
 • Vanaf 7 dagen tot aanvang van de opdracht is geen annulering mogelijk.

5. BETALING

 • Onder bijlage 1 wordt een lijst met de tarieven overgemaakt. Deze bijlage 1 maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
 • Behoudens andersluidend akkoord, zal de betaling van de diensten “oppas” en “uitlaatdienst” gebeuren voor de aanvang van de te verlenen diensten, hetzij middels overschrijving, hetzij via contante betaling ; de betaling van de dienst “dierenverzorging op natuurlijke wijze” gebeurt na aanvang van de dienst en gebeurt via contante betaling.
 • Bij de diensten “oppas” en “uitlaatservice” wordt er 10% van het totale bedrag betaald op het moment van de boeking. De resterende 90% van het totale bedrag wordt ten laatste 7 dagen voordat de eerste dienst wordt verleend, betaald.
 • Onvoorzienbare en / of onverwachte kosten aangegaan door Ani-Mate voor rekening van de klant zullen binnen de 8 dagen worden voldaan door de klant.
 • De weigering een dienst te betalen geeft aan Ani- Mate het recht om onmiddellijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, de prestaties stop te zetten. Ani - Mate behoudt zich tevens het recht voor om geen verdere prestaties te leveren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan worden.
 • Bij laattijdige betaling, is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12 % per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag. Het bedrag van een factuur/ uitnodiging tot betaling die op haar vervaldag niet werd betaald, zal van rechtswege en enkel door het feit van het overschrijden van de betalingstermijn, zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met 10% ten titel van schadebeding en met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.
 • Eenzelfde schadevergoeding wordt voorzien ingeval van contractuele wanprestatie door Ani – Mate.
 • Elke klacht met betrekking tot een betaling moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Andere klachten dienen uiterlijk 8 dagen na afloop van de dienst door Ani-Mate per aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle zakendoende gegevens.
 • Op wettelijke feestdagen en in de periode van 24/12 t.e.m. 02/01 geldt het weekendtarief.
  De wettelijke feestdagen: Nieuwjaar - Pasen - Paasmaandag - Dag van de arbeid - O.L.H. Hemelvaart - Pinksteren - Pinkstermaandag - Nationale feestdag - O.L.V. Hemelvaart - Allerheiligen - Wapenstilstand - Kerstmis

6. AANSPRAKELIJKHEID

 • Ani - Mate kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder diefstal en inbraak) aan de woning van de klant tijdens diens afwezigheid.
 • Ani – Mate kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden of ziekte van huisdieren van de klant voor, tijdens of na afloop van de opdracht.
 • Ani – Mate kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel weggelopen huisdieren van de klant. De hond wordt door de hondenuitlaatservice niet losgelaten op open terreinen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Mocht uw huisdier tijdens het uitlaten of oppas weglopen dan zal Ani - Mate al het nodige doen om uw huisdier terug te vinden zonder hiervoor echter verantwoordelijk gesteld te kunnen worden.
 • Ani – Mate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van huisdieren van de klant met vlooien en/of wormen, dan wel ziektes.
 • De klant is ten allen tijden aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die huisdieren van opdrachtgever toebrengen aan personen, dieren of (andermans) eigendommen, ook tijdens afwezigheid van de klant. De klant dient hiervoor een geldige verzekering te hebben.

7. VARIA

 • De eventuele ongeldigheid en/of het niet-toepasbaar verklaren van een beding van de overeenkomst, laat de geldigheid en/of toepasbaarheid van de overige bedingen van de overeenkomst onverlet.Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige en/of niet toepasbare bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en economisch gelijkaardig resultaat, in die zin dat te allen tijde het voorwerp van deze overeenkomst in essentie bewaard blijft.
 • Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en de hieruit voortvloeiende relatie tussen Ani – Mate en de klant, en de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdzetel van Ani - Mate zijn bevoegd.
 • Bij deze overeenkomst worden 4 bijlagen gevoegd, die integraal worden geïncludeerd bij deze overeenkomst.